bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 65,317.50 2.40%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,173.12 4.01%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.05%
bnb
BNB (BNB) $ 578.88 4.03%
solana
Solana (SOL) $ 151.42 6.81%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.02%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,172.89 3.99%
xrp
XRP (XRP) $ 0.53055 1.88%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.162335 6.45%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 6.21 1.17%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.50414 5.39%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000027 16.80%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 37.52 6.89%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 65,388.52 2.43%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 512.34 4.41%
tron
TRON (TRX) $ 0.111192 1.47%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.18 6.21%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.90 5.05%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 15.33 5.87%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.726016 6.17%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 6.31 10.87%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.20 3.11%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 7.83 4.33%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 5.75 0.32%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.11%
aptos
Aptos (APT) $ 10.03 4.73%
blockstack
Stacks (STX) $ 2.85 16.16%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 27.88 5.84%
mantle
Mantle (MNT) $ 1.20 5.00%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 1.00 0.12%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 6.60 6.51%
render-token
Render (RNDR) $ 9.11 12.47%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.130709 5.69%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 8.70 4.61%
okb
OKB (OKB) $ 55.38 0.05%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.115187 1.39%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.090717 11.33%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 1.21 6.57%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 2.19 8.11%
renzo-restaked-eth
Renzo Restaked ETH (EZETH) $ 3,198.06 3.82%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 475.99 8.01%
vechain
VeChain (VET) $ 0.042424 3.87%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 3.08 11.31%
maker
Maker (MKR) $ 3,074.84 1.14%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.118124 2.57%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.285829 4.39%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 29.14 5.40%
optimism
Optimism (OP) $ 2.48 8.89%
fetch-ai
Fetch.ai (FET) $ 2.47 11.28%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000006 17.68%

Regulamin

Poniżej znajduje się Polska wersja językowa regulaminu, dostępna jest również wersja Angielska.

Postanowienia Ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki korzystania z nich oraz zasady korzystania z Serwisu Internetowego incoined.com.

§2

Serwis Internetowy incoined.com działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu, jak również innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to regulamin Serwisu Internetowego incoined.com;
 2. UŚUDE – rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
 3. Serwisie – rozumie się przez to Serwis Internetowy incoined.com;
 4. Usługodawcy – rozumie się przez to właściciela Serwisu, którym jest Michał Mioduszewski, Skrytka Pocztowa 249, 30-960 Kraków 1 ;
 5. Usługach – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;
 6. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 7. Ciasteczkach – rozumie się przez to krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik;
 8. IP – rozumie się przez to indywidualny numer identyfikujący Urządzenie Użytkownika w sieci Internet;
 9. Opinii – rozumie się przez to wypowiedź tekstową zamieszczaną przez Użytkownika;
 10. Ocenie – rozumie się przez to ocenę punktową zamieszczaną przez Użytkownika;
 11. Walucie Kryptograficznej lub Kryptowalucie – rozumie się przez to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach;
 12. Platformie – rozumie się przez to każdy serwis internetowy niebędący Serwisem, a służący do wymiany Waluty Kryptograficznej;
 13. Odnośniku – rozumie się przez to jakikolwiek element kierujący do stron internetowych podmiotów zewnętrznych.

§4

 1. Serwis dostępny jest za pośrednictwem Sieci Internet i strony internetowej https://www.incoined.com
 2. Serwis jest własnością Usługodawcy i wytworem jego oryginalnej twórczości, a według jego najlepszego wiedzy, żaden z elementów Serwisu nie narusza praw majątkowych ani niemajątkowych osób trzecich.
 3. Elementy Serwisu, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Treści zamieszczane przez Usługodawcę w ramach Serwisu objęte są prawami autorskimi.

Usługa

§5

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy Użytkownikom Usługi polegające na możliwości opiniowania i oceniania Platform oraz udostępnia treści własnych publikowanych przez niego w ramach Serwisu oraz treści pochodzących z zewnętrznych stron internetowych powiązanych tematycznie z działalnością Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania treści reklamowych oraz sponsorowanych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie.
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie uchybia obowiązkowi ponoszenia przez Użytkownika opłat za dostęp do Sieci Internet stosownie do odrębnie zawartych umów z podmiotami trzecimi taki dostęp zapewniającymi.
 4. Opinie i Oceny Użytkowników publikowane w ramach Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników Sieci Internet.
 5. Opinie i Oceny publikowane są w Serwisie automatycznie.
 6. Użytkownik może opublikować więcej niż jedną Opinię jednak nie więcej niż jedną Ocenę.
 7. Ocena może być opublikowana przez Użytkownika wyłącznie przy pierwszej publikowanej przez niego Opinii.

Warunki Korzystania z Usługi

§6

 1. Warunkiem publikacji Opinii i Oceny jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Opublikowanie Opinii przez Użytkownika poprzedzane jest złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług Serwisu;
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może w szczególności:
  1. publikować niezamówionej informacji handlowej;
  2. umieszczać treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także korzystać w sposób nieuprawniony z cudzego wizerunku, naruszać dobrych obyczajów oraz podejmować jakichkolwiek działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub mogłyby wyrządzić mu szkodę;
  3. używać automatycznych rozwiązań informatycznych, botów, robotów, robaków, jak i innych kodów, aplikacji i skryptów, plików lub narzędzi automatyzujących, w tym do automatycznego pobierania lub agregowania zawartości Serwisu oraz stosować innych rozwiązań informatycznych wpływających negatywnie na funkcjonowanie Serwisu;
  4. podejmować jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie wiarygodnością Ocen Platform.

§7

 1. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu lub zgłaszać problemy związane z korzystaniem z Usług w formie zgłoszenia reklamacyjnego na adres [email protected].
 2. Do wysłania zgłoszenia konieczne jest podanie adresu mailowego Użytkownika.
 3. Usługodawca ustosunkowuje się do zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych droga mailową.

§8

 1. Użytkownicy nie mogą w ramach publikowanych przez siebie Opinii zamieszczać Odnośników.
 2. Usługodawca ma prawo usunąć opublikowany Odnośnik.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia przez Użytkownika w Odnośnik opublikowany przez innego Użytkownika Serwisu.

Odpowiedzialność Użytkownika

§9

 1. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie w ramach Serwisu Opinie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 2. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy odnośnie naruszania jakichkolwiek praw przez opublikowaną Opinię, Użytkownik na żądanie Usługodawcy zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, na żądanie Usługodawcy, wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Usługodawcy, na jego żądanie, wszelkie poniesione przez Usługodawcę wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań

Odpowiedzialność Usługodawcy

§10

 1. Usługodawca nie prowadzi automatycznej weryfikacji prawdziwości publikowanych Opinii i Ocen Platform.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy rażąco naruszają przepisy prawa czy postanowienia Regulaminu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia każdej Opinii, którą uzna za niemerytoryczną lub dodaną celem manipulacji Ocenami Platform.

§11

 1. Usługodawca może ograniczyć korzystanie z Usługi poprzez:
  1. wprowadzenie limitu ilości zamieszczanych Opinii i Ocen przez Użytkownika;
  2. wprowadzenie limitu ilości znaków, jaką może zawierać Opinia;
  3. wprowadzenie zabezpieczeń automatycznych Serwisu jak na przykład antyspam, antyflood.
 2. Usługodawca może ograniczyć korzystanie z Usług w sposób inny niż określony w ustępie poprzedzającym, o czym informuje Użytkowników.
 3. Uniemożliwienie dostępu do Opinii i/lub Oceny w związku z jej niezgodnością z przepisami prawa następuje na podstawie otrzymanej przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawności danych (w rozumieniu UŚUDE). Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu Usługodawca upoważniony jest do zablokowania Opinii i/lub Oceny w całości lub części.

Polityka Ciasteczek i Prywatności

§12

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników Ciasteczek w celu ułatwienia Użytkownikom nawigacji w Serwisie oraz poprawnego działania Serwisu, głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbierania ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. W danych Ciasteczek mogą znaleźć się również dane identyfikacyjne urządzeń końcowych, które będą służyły jedynie do celów statystycznych oraz bezpieczeństwa.
 2. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie Ciasteczek, wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie Ciasteczek nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu., acz może ograniczyć Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności.

§13

 1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Administratorowi Danych Osobowych celem korzystania z Usług Serwisu.
 2. Danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez Usługodawcę mogą być w szczególności:
  1. IP;
  2. dane logowania (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres mailowy) w przypadku wykorzystania przez Użytkownika usług oferowanych przez podmioty trzecie (Facebook Connect, Google, Twitter);
  3. wszelkie dane (wynikające z ogólnych zasad połączeń w Sieci Internet) automatycznie generowane przez urządzenie końcowe użytkownika.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem [email protected].
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wniesienia przez Użytkownika, którego dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych go dotyczących.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym ani osobom trzecim w celach komercyjnych, natomiast mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi udostępniania danych (np. Cloudflare).
 8. Użytkownikom przysługują wszelkie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) właściwe do sposobu i celu przetwarzania danych osobowych przez Serwis.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu. Niepodanie danych osobowych, skuteczny sprzeciw do przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem dostępu do części Usług w ramach Serwisu (np. Dodawania Ocen i/lub Opinii).

Zmiana Regulaminu

§14

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią Regulaminu prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usług;
  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  4. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji Sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych Sieci Internet;
  5. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej;
  6. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne;
  7. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.
 2. Wprowadzone zmiany w Regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.

Postanowienia Końcowe i Klauzule Dodatkowe

§15

Postanowienia Regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

§16

W przypadku wystąpienia konieczności rozsądzenia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem powstałego na gruncie Regulaminu wymagającego interpretacji przepisów, pierwszeństwo ma Regulamin w języku oryginalnym – to jest w języku polskim.

§17

Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Użytkownikiem na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu bądź działalności Serwisu rozstrzygać będzie sąd polski właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta Kraków.

incoined.com
Logo